Maak een vliegende start

Doe je voordeel met bestaande kennis en ervaring

Ga ook aan de slag!

Je wilt ook radicaal vergroenen in jouw stedelijke omgeving. Misschien heb je al een uitgewerkt projectplan, misschien alleen nog een idee. Hieronder vind je bestaande kennis en subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Tools

Er zijn al talloze tools ontwikkeld als hulp bij vergroenen. Handig om slim gebruik te maken van wat er al is als je aan de slag gaat met vergroenen. Maar aan welke tool heb je nou het meeste in welke situatie? We vroegen onze experts en ervaringsdeskundigen naar hun tips, aanbevelingen en voorbeeldprojecten. Een deel is per projectfase verwerkt in onze eigen tool voor vergroening, andere tools vind je hieronder op een rijtje.

Tool voor vergroening: leer van anderen in elke fase van je project

Vanuit Groene Cirkel Groene Gezonde Stad geven we voor elke fase van je project voorbeelden van projecten van partners, hun tips en methodieken. Door inspiratie, kennis en ervaring te delen, helpen we elkaar verder!

MKBA: inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van groen

Is een vergroeningsproject haalbaar? Welke waarde levert het op? En bij wie valt die waarde? Een maatschappelijke kosten-batenanalyse helpt bij deze inzichten.

Groene Baten Planner: de waarde van groen en water in de stad

Deze tool van het RIVM berekent de maatschappelijke en financiële waarde van groen voor de leefomgeving. Wat levert de aanleg van groen op voor de biodiversiteit, de gezondheid van mensen, het woongenot en de waarde van huizen? En waar biedt groen de meeste kansen? Zo ondersteunt de Groene Baten Planner beleidsmakers bij het keuzeproces rond stedelijke ontwikkeling. De Groene Baten Planner is beschikbaar in de 3D-plantools Tygron en ArcGis (Esri).

Groene Stad Challenge: inzicht én inspiratie voor vergroening

Elke gemeente wil vergroenen, maar de vraag is hoe? De Groene Stad Challenge geeft op basis van data-analyses, satellietbeelden, luchtfoto’s en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) diepgaand inzicht in de mate van vergroening per wijk of buurt binnen je gemeente. Zo wordt duidelijk waar het al goed gaat en waar de vergroeningspotenties aanwezig zijn.

Leidraad Klimaatadaptief Bouwen 2.0

Het Convenant Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-Holland (2018) bevat procesafspraken van provincie Zuid-Holland met overheden, organisaties en marktpartijen. Er ligt een bouwopgave van 100.000 nieuwe woningen tot 2025. Door deze woningen klimaatbestendig te ontwikkelen, worden schade of duurdere herstelmaatregelen in de toekomst voorkomen. Het doel van het convenant is het verminderen van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling en het vergroten van de biodiversiteit. Lees meer over het stappenplan, de minimale eisen, de maatregelen en de projecten.

Kennisportaal Klimaatadaptatie: kennisbron over groen en voedsel

Dé informatiebron voor iedereen die werkt aan klimaatadaptatie. Je vindt hier praktische informatie, handige hulpmiddelen, inspirerende voorbeelden en de laatste nieuwtjes. In de diverse kennisdossiers staan veel links naar interessante voorbeelden, onderzoeken, factsheets, tools en handreikingen. 

Inmiddels zijn talloze hulpmiddelen ontwikkeld om klimaatadaptatie concreet aan te pakken. Het Kennisportaal geeft een overzicht van meer dan 100 toolboxen van diverse partijen.

foto Koos Biesmeijer
“Biodiversiteit is belangrijk en mooi, maakt mensen gezonder en gelukkiger en steden koeler en prettiger. Met goede kennis bouwen we samen een betere leefomgeving!”

koos Biesmeijer

Wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity Center

NAS-adaptatietool: wat is de klimaat-impact in jouw werkveld?

Met de NAS-bollenschema’s kun je de gevolgen van klimaateffecten inzichtelijk  maken. Op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis geven ze een visuele samenvatting van de belangrijkste klimaattrends en -effecten en de gevolgen daarvan. Er zijn ook bollenschema’s beschikbaar voor verschillende sectoren. Met de NAS-adaptatietool kun je zelf een bollenschema samenstellen voor jouw eigen werkveld. 

Ontwerptool Groene Gezonde Stad

Wageningen University & Research biedt een interactieve ontwerptool om je stad gezonder te maken met slimme keuzes voor groen. Waar zet je welk groen in en wat zijn de effecten van groenmaatregelen op gezondheid? Ontwerp je eigen groene, gezonde straat, wijk of bedrijventerrein. Vergelijk groeninrichtingen in je plangebied.

De Groene Stad: kennis- en partnernetwerk

De Groene Stad genereert, verzamelt, bundelt en verspreidt kennis over de meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving. Daarnaast participeert De Groene Stad in de organisatie van veel bijeenkomsten en evenementen. Via het partnernetwerk met exclusieve bijeenkomsten leggen organisaties contacten en gaan de samenwerking aan voor de inrichting van de toekomstbestendige stad.

Groen Kennisnet: kennisplatform voor de groene sector

Met meer dan 300.000 digitale vrij toegankelijke kennisbronnen is Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare kennisbronnen voor het domein voedsel en groen.

Visual 'Natuur, De Gezonde Verbinding'

Een visual of praatplaat om het gesprek te starten in gemeenten (en breder) over hoe groen in domeinoverstijgende samenwerking geconcretiseerd kan worden. Gemaakt door Alles is Gezondheid en Staatsbosbeheer, vanuit de behoefte aan een gesprekshandleiding.

Groen voor gezond beleid

Een klikbare infographic van Alles is Gezondheid, voor zowel ruimtelijk als sociaal domein bij het inzetten van groen voor gezondheid.

“Als GGD zien we dat ontwikkelingen in de samenleving leiden tot nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor gezondheid van inwoners. De leefomgeving kan de gezondheid bedreigen, maar biedt ook zeer veel kansen om de gezondheid te bevorderen; groene en koele plekken bieden ruimte om te bewegen en elkaar te ontmoeten.”

Annette de Boer

Directeur GGD Haaglanden

Ecosysteemdiensten

De website Ecosysteemdiensten biedt onderzoeksresultaten en kennis over klimaatadaptie met behulp van ecosystemen. Met onder meer de Scan EcosysteemDiensten (SED), een instrument waarmee het opwarmende effect van een gebouw op de omgeving berekend kan worden, en een methodiek voor een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA).

Checklist Groen Bouwen

Met de Checklist Groen Bouwen kan iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken. Het beantwoorden van enkele simpele ja/nee vragen leidt tot eenvoudige soortbeschermingsmaatregelen.

GreenDeal Groene Daken

De Handreiking Natuurdaken laat zien hoe je daken kunt benutten voor meer robuuste stedelijke natuur. Met aandacht voor de versterkende waarde van natuur voor water-, energie- en gebruiksfuncties op daken en tips voor hoe je een natuurdak aanlegt. 

De Klimaatmaat: samen maken we Delft groenblauw

Via het online platform ‘De Klimaatmaat’ betrekt de gemeente Delft bewoners bij adaptatiemaatregelen in huis en tuin – met informatie, acties en advies. Bewoners kunnen lokale  ‘klimaatmaten’ om hulp of advies  vragen bij maatregelen die ze zelf kunnen uitvoeren.

Gedragscode Soortbescherming voor gemeenten

Wanneer werkzaamheden nodig zijn op locaties met wettelijk beschermde soorten, kan dat leiden tot negatieve effecten voor individuele planten en dieren of rust- en voortplantingsplaatsen. Door te handelen handelen volgens deze gedragscode worden deze negatieve effecten inzichtelijk gemaakt en voorkomen of beperkt. De gedragscode geeft invulling aan het onderdeel soortbescherming van de Wet natuurbescherming.

Groene Huisvesters: bestaande woningvoorraad sneller verduurzamen

Groene Huisvesters is een samenwerking tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), VNG, de Woonbond en Aedes om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen. Bestuurders werken samen aan het oplossen van knelpunten, het benutten van kansen en het beleid voor een duurzame woningvoorraad, betaalbare woonlasten, veilig en comfortabel wonen. Voor alle experts van corporaties bieden zij gratis activiteiten aan in de Groene Huisvesters Academie.

Handreikingen Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte

In de handreikingen Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte van branchevereniging VHG vind je inspirerende ideeën voor prettige groene gebouwen, talloze voorbeelden van gerealiseerde projecten, een lijst met aanbevelingen en een checklist om gebouwen en de openbare ruimte succesvol te vergroenen.

Provincie Utrecht: zes inrichtingsprincipes met voorbeelden

Provincie Utrecht publiceerde het rapport ‘Aanbevelingen en inrichtingsprincipes voor een gezonde leefomgeving’ (maart 2019), met een breed scala aanbevelingen en adviezen van wetenschappers en deskundigen. Op hoofdlijnen worden zes inrichtingsprincipes onderscheiden. Deze worden beschreven met uitwerkingen en voorbeelden per schaalniveau (provincie/regio, stad/dorp, wijk/straat/gebouw).

Liselore Stap

Karen van Ruiten

“Groen, duurzaam en gezond is zo logisch, maar tegelijk in deze moderne tijd niet meer vanzelfsprekend. Dus terug naar die puurheid van de natuur, voor ons en voor volgende generaties. En daarvoor moeten we écht met elkaar domeinoverstijgend aan de slag. Doe jij ook mee?”

Programmadirecteur Alles is gezondheid

Financieringsmogelijkheden en subsidies

Plannen genoeg, maar de financiering is vaak een knelpunt. We geven een (onvolledig) overzicht. Ook veel gemeentes en verschillende particuliere fondsen stimuleren groene initiatieven. 

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland stelt verschillende subsidieregelingen beschikbaar om verdere vergroening te faciliteren. Onder meer de regeling ‘Natuur in de stad’.

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Via Plan Boom planten we bomen voor een groener, gezonder en mooier Zuid-Holland. Met het planten van een boom verbeter je het klimaat op een concrete manier! Iedereen kan meedoen aan deze subsidieregeling. 

‘Het beste moment om een boom te planten is tien jaar geleden. Het op één na beste moment is nu.’ - Confucius

RVO Toolbox Financieringsconstructies

Met de Toolbox Financieringsconstructies biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inspiratie bij het zoeken naar creatieve financieringsmogelijkheden en werkwijzen voor stedelijke ontwikkeling.

EU Wijzer Water en klimaat

De EU Wijzer Water en Klimaat biedt uitgebreide informatie over  Europese subsidies en fondsen.

Hoogheemraadschappen

Ook de meeste hoogheemraadschappen ondersteunen het waterbewust en toekomstbestendig maken van de woonomgeving.

Hoogheemraadschap van Delfland

De regeling ‘Op Maat’ is bestemd voor grootschalige initiatieven om regenwater op te vangen en vast te houden. Voor haalbaarheidsonderzoeken, buurtinitiatieven en activiteiten om bewustwording te vergroten is er de werkwijze ‘Met Perspectief’.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

In 2022 is voor bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités € 200.000 beschikbaar voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van uw leefomgeving en meer waterbewustzijn.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Actieve inwoners, scholen, belangengroepen en bedrijven kunnen een beroep doen op de tijdelijke subsidieregeling ‘Groenblauw Buurtidee’. Bijvoorbeeld voor de aanleg van groenblauwe schoolpleinen, parken of drijvende tuinen. (weer beschikbaar in april 2023)

Waterschap Hollandse Delta

Onder meer inwoners, scholen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor water- en groenprojecten. Bijvoorbeeld voor groenblauwe schoolpleinen of de aanleg van groendaken,  vijvers en wadi’s.

Ook aan de slag?

Wil jij de Zuid-Hollandse steden radicaal vergroenen? Denk jij dat het netwerk jou daarbij kan helpen en dat jij het netwerk verder kunt helpen? Wil jij een actieve netwerkpartner zijn en kennis openbaar maken? Neem dan contact op met Sander van der Meulen, sb.vander.meulen@pzh.nl