Handreiking Groen in en om de Stad

voor een integrale ruimtelijke benadering op verschillende schaalniveaus

De nieuwe handreiking ‘Groen in en om de stad’ geeft gemeenten en provincies inhoudelijke en procesmatige handvatten om te zorgen dat groen volwaardig wordt meegenomen in planvorming van nieuwe woonwijken en bestaand bebouwd gebied. De handreiking biedt een integrale ruimtelijke benadering op verschillende schaalniveaus, van straat tot regio.

Groen in en om de stad is belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van mensen en dieren. Daarom hebben de ministerie BZK en LNV deze handreiking Groen in en om de Stad (GIOS) gepubliceerd. 

De handreiking helpt provinciale en gemeentelijke ambtenaren bij het verder vergroenen van de steden. De handreiking geeft gemeenten en provincies adviezen om te zorgen dat groen volwaardig wordt meegenomen in planvorming van bijvoorbeeld nieuwe woonwijken. De handreiking bevat richtlijnen voor de aanleg van groen in de regio en de stad, maar ook in een straat, buurt of wijk. Er staat ook informatie in over de voordelen van groen en het gebruik van de juiste vegetatie. Het stappenplan helpt bij het bepalen van de juiste maatregelen, op het juiste moment, op de juiste plaats. De handreiking geeft daarmee meer duidelijkheid voor ontwikkelaars en ontwerpers over de manier waarop zij groen kunnen meenemen in de planvorming. Dit sluit aan op de behoefte vanuit domein bouw van Collectief Natuurinclusief.

Uitdagende puzzel

Voldoende ruimte houden voor groen is voor gemeenten een uitdagende puzzel in combinatie met de woningbouwopgave voor een groeiende bevolking. Ook de achteruitgang van biodiversiteit, klimaatverandering, leefbaarheidsvraagstukken en gezondheidsverschillen zijn complicerende factoren.

Investeringen en juridische borging

In de financiële verkenning zijn drie scenario’s onderzocht. Bij elk scenario werd gekeken naar de kosten en opbrengsten van de groenopgave in de stad. De resultaten laten zien dat het grootste deel van de opbrengsten een grote maatschappelijke meerwaarde heeft, ondanks het feit dat een deel van de opbrengsten niet in geld is uit te drukken. De maatschappelijke kosten van ‘niets doen’ zijn op lange termijn veel groter dan de investeringen die nodig zijn. Een koppeling met andere opgaven in de leefomgeving, waaronder ingrepen rondom de energietransitie en groot onderhoud of vervanging van riolering, kan leiden tot een kostenbesparing.

In de juridische verkenning is gekeken naar de mogelijkheden voor juridische borging van de Groen in en om de Stad-opgave in nationaal beleid en regelgeving. De verkenning laat zien dat een goede beleidsmatige borging start bij een heldere visie van de overheid op de opgave. Dit moet deel zijn van de actualisatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Juridisch kan de opgave worden geborgd binnen het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Keuzes over borging zijn onderdeel van de vervolgaanpak en zijn aan het volgende kabinet.

Downloaden via Rijksoverheid

Groen in en om de stad is een programmatische aanpak van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Landbouw, Natuur en Voedsel Kwaliteit (LNV). Daarnaast werken deze ministeries samen met ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Gepubliceerd: