Werkagenda

Aan de slag!

Onze werkagenda bevat nu vijf locaties met heel verschillende projecten. Ook gaan we aan de slag met drie overkoepelende programmalijnen: financiële vraagstukken & baten, monitoring en tools. 

De projecten

Lodewijk Hoekstra
“Het is mijn ambitie om de waarde van groen in de leefomgeving te verdubbelen in 2030. En daarom moeten we nu met zijn allen aan de slag.”

Lodewijk Hoekstra

Oprichter NL Greenlabel en de groenste tv-tuinman van Nederland

Overkoepelende programmalijnen

Toolbox

Hierin willen we een overzicht van tools bieden, voorzien van een advies, en maken we een beslisboom om je te helpen bij het vinden van de juiste tool bij het vraagstuk. Met de projecten gaan we testen of bestaande tools voldoen. Zo nodig ontwikkelen we een aanvullende tool. Dit overzicht en de beslisboom hopen we eind dit jaar op te leveren.

Monitoring, kennis en data

Er is behoefte aan een nulmeting, het meten van effecten van vergroeningsinitiatieven en de impact daarvan op klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid. Verschillende projecten op eenduidige basis monitoren, zorgt voor vergelijkbaarheid. Op basis van de behoeften vanuit de verschillende projecten wordt onderzocht wat een monitoringstool moet doen, welke data daarvoor beschikbaar of nodig zijn en welke output dat weer oplevert voor bijvoorbeeld de baten van groen.

Baten en financiële vraagstukken

We ontwikkelen een dashboard waarmee we inzichtelijk kunnen maken wat de kosten en baten van groenmaatregelen zijn. En bij wie deze kosten en baten terechtkomen. Zo ontstaat een basis om baathebbende partijen te betrekken bij de financiering van vergroeningsmaatregelen.

Ook aan de slag?

Wil jij de Zuid-Hollandse steden radicaal vergroenen? Denk jij dat het netwerk jou daarbij kan helpen en jij het netwerk verder kunt helpen? Wil jij een actieve netwerkpartner zijn en kennis openbaar maken? Neem dan contact op met Sander van der Meulen via sb.vander.meulen@pzh.nl